Nepieciešamie dokumenti atšķiras atkarībā no iemesla, kādēļ Jūs vēlaties iegūt uzturēšanās atļauju. Piemēram, nekustamā īpašuma iegādes gadījumā papildus derīgam ceļošanas dokumentam nepieciešams iesniegt:

  1. noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  2. fotogrāfija;
  3. dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;
  4. dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
  5. dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;
  6. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai;
  7. pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību;
  8. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.