Kādos gadījumos ir iespējams iegūt uzturēšanās atļauju?

 1. ģimenes apvienošanai
  • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei,
  • Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns vai Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais Latvijas pilsoņa
  • Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns
 2. komercreģistrā reģistrētajam individuālajam komersantam
 3. pakalpojumu sniedzējam
 4. pašnodarbinātai personai
 5. ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā
 6. nekustamā īpašuma īpašnieks
  • Jums nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi, kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura Latvijas Republikā ir nodokļu maksātāja
  • Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
  • Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 Eiro.
  • Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 Eiro;
  • pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā 5% no nekustamā īpašuma vērtības;
  • nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme.
 7. finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē
 8. ieguldītājs vērtspapīros
 9. citi gadījumi